تول Toll به معنی عوارض و تول فری Toll Free اشاره به رایگانی آن دارد. خط تول فری Toll Free از ۸ رقم شماره تشکیل شده است. تماس ورودی به این خط برای تماس گیرنده کاملا رایگان است. به این معنی که هزینه تماس های ورودی مشتریان را مالک خط تول فری Toll Free پرداخت میکند.

با رونق بازار خطوط اینترنتی تمایل به خرید خط تول فری Toll Free افزایش پیدا کرده است. متقضایان معمولا به دلیل عدم داشتن پیش کد استانی در خط تول فری Toll Free از آن استقبال می کنند. از موارد دیگر می توان شکست در خرید خط ۴ رقمی مخابرات اشاره کرد. معمولا خط تول فری Toll Free به عنوان گزینه دوم خط ۴ رقمی مطرح می شود.

همان طور که قبلا گفته شد این خط تلفن دارای ۸ رقم شماره و بدون کد استان است. به تعبیر دیگر یک نوع خط تلفن کشوری می باشد. تماس با خط تول فری Toll Free از هرجای کشور و تلفنی فقط شماره گیری ۸ رقم می باشد. همچنین در تماس های خروجی همین ۸ رقم به عنوان کالرآیدی ظاهر می شود.

ویژگی های خط تول فری Toll Free

  • تماس ورودی رایگان برای مشتریان
  • شماره ۸ رقمی بدون کد استان
  • دارای تماس خروجی
  • عدم محدودیت به مکان (نوعی خط اینترنتی)

کاربرد خط تول فری Toll Free

اولین کاربرد خط  تول فری Toll Free در تبلیغات است. معمولا این شماره را برای تبلیغات کسب و کار یا مشتریان VIP استفاده می کنند. انتخاب ۴ رقم انتهایی شماره به عنوان مثال 9000xxxx به عهده شما است. شما می توانید با هزینه کردن در انتخاب شماره رند تاثیر تبلیغات را افزایش دهید. همچنین برای مشتریان VIP امکان تماس رایگان ایجاد کنید. حق بهره بردای این خط با مالک آن است و قابل انتقال به غیر می باشد.

نحوه تحویل خط تول فری Toll Free

جدا از هزینه های این خط تلفن که شامل آبونمان، کانال و سرشماره می باشد. شما نیاز به مرکز تلفن وُیپ دارید. با توجه به ماهیت اینترنتی خط تول فری Toll Free سیستم تلفن اینترنتی جز پیش نیازها می باشد. این خط تلفن پس از فعالسازی در اپراتور روی مرکز تلفن اینترنتی شما تحویل می شود.

برای مشاوره در خصوص خرید خط تلفن تول فری با ما تماس بگیرید.