شرایط سامانه های مرکز تماس ابری

1 – به محض پذیرش عضویت شما در سایت نوین فون ، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.

2 – در تمام سامانه های مرکز تماس، در صورت استفاده از VPN و همچنین از خارج کشور ایران، ارتباط با سامانه و استفاده از سرویسهای مخابراتی از طریق اینترنت امکانپذیر نخواهد بود.

3 – در سامانه های مرکز تماس استاندارد و اختصاصی در صورت استفاده از سرویسهای ضبط و شنود مکالمات، مشترک ملزم به اعلام این مورد از پیش به مخاطب و همچنین متعهد به استفاده از سرویسها در جهت امور تجاری و کسب و کار خود بوده و هرگونه استفاده سوء از سرویسهای نوین فون جهت اهداف شخصی ممنوع و در صورت بروز مشکل، تمامی عواقب قانونی و مسئولیت کیفری و حقوقی و پاسخگویی به مراجع قضایی بر عهده مشترک خواهد بود.

4 – در سامانه مرکز تماس اختصاصی، خدمات شامل صرفا نصب و فعالسازی مرکز تلفن برای یکبار و نهایتا تست عملکرد می باشد و پشتیبانی در قالب (پشتیبانی زیرساخت) می باشد. هرگونه پشتیبانی و انجام تنظیمات داخل پنل جهت استفاده سازمان بر عهده مشترک می باشد. در صورت نیاز به اینگونه پشتیبانی ها، لازم است سرویس خدمات پشتیبانی، جداگانه درخواست و تهیه شود.

5 – در سامانه مرکز تماس اختصاصی، سرویس پشتیبانی افزوده در بند فوق بصورت Help Desk (پشتیبانی از راه دور) بوده و صرفا جهت استفاده از امکانات در پنل کاربری سامانه مرکز تماس عمومی مربوطه می باشد. در صورت نیاز به سایر پشتیبانی ها خارج از چارچوبهای اعلام شده فوق، لازم است حسب مورد درخواست خدمات جداگانه ثبت و مستلزم هزینه جداگانه خواهد بود.

6 – در سامانه های مرکز تماس اختصاصی، با توجه به اینکه سرورها و زیرساختها بصورت مستقل و اختصاصی تحویل داده شده و این مرکز هیچگونه دخالتی در ارائه خدمات ندارد، تمامی مسئولیتها در هرنوع استفاده و سوء استفاده از امکانات و سرویسها و همچنین هرگونه پاسخگویی به مراجع قضایی بر عهده متقاضی خواهد بود.