خدمات ضبط صدا جهت پیامهای تبلیغاتی ، تلفن گویا و سانترال ، پیغام انتظار

فایل صوتی نمونه با صدای گوینده خانم

متن شماره 1 - گوینده کد 101

فایل صوتی نمونه با صدای گوینده خانم

متن شماره 3 - گوینده کد 100

فایل صوتی نمونه با صدای گوینده خانم

متن شماره 2 - گوینده کد 101

فایل صوتی نمونه با صدای گوینده خانم

متن شماره 4 - گوینده کد 100